INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioAnalytic Maciej Stopa, 80 – 126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 5, e-mail:biuro@bionalytic.com.pl, tel. 58 345 78 78.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
 3. 6 ust.1 pkt b), c) i f) RODO w celu realizacji usług, realizacji Umowy, świadczenia usług serwisowych, wykonywania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku realizacji usług objętych Umową uzyskanie danych jest niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane odbiorcom. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe, IT, producenci prezentowanego sprzętu, szkoleń.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego.
 11. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych strony podpiszą stosowną umowę.