spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.

spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

APLIKACJEŻywność & Środowisko

Szybkie, selektywne i czułe badania przesiewowe w kierunku ponad 1000 pestycydów, połączone z ich identyfikacją w oparciu o automatyczne przeszukiwanie bibliotek widm.
Żywność - ŚrodowiskoSzybkie, selektywne i czułe badania przesiewowe w kierunku ponad 1000 pestycydów, połączone z ich identyfikacją w oparciu o automatyczne przeszukiwanie bibliotek widm.

Obecnie ogromnym wyzwaniem dla laboratoriów zajmujących się badaniem pozostałości pestycydów jest oczekiwanie by badać coraz większą liczbę związków, w większej ilości surowców, w jak najkrótszym czasie, oczywiście bez utraty jakości danych. Wszystko to stało się możliwe dzięki nowemu systemowi AB SCIEX QTRAP® 5500 LC/MS/MS, wyposażonemu w zaawansowaną elektronikę eQTM, nową komorę zderzeń Qurved LINAC® oraz opatentowaną Pułapkę Linear Accelerator™. Opracowana metoda pokazuje, że niezrównana szybkość aparatu sprzężonego z szybkim LC, umożliwia badania przesiewowe większej ilości pozostałości pestycydów, dzięki zastosowaniu szybkiego trybu MRM, połączonego z identyfikacją wykrytych związków na podstawie porównania widma zarejestrowanego w trybie ulepszonego skanowania jonów potomnych (Enhanced Product Ion) z widmami znajdującymi się w bibliotece.

Badania witaminy B Complex w mleku modyfikowanym dla niemowląt za pomocą LC-MS/MS
Żywność - ŚrodowiskoBadania witaminy B Complex w mleku modyfikowanym dla niemowląt za pomocą LC-MS/MS

Opracowano szybką, czułą i specyficzną metodę LC-MS/MS dla systemu AB SCIEX QTRAP® 6500 umożliwiającą jednoczesne wykrywanie wszystkich głównych form witaminy B Complex.

Metoda umożliwia wykrywanie wszystkich obecnie używanych w mleku modyfikowanym dla niemowląt form witamin B6 i B3, oraz dodatkowo witaminy B12. Przygotowanie próbki pozwala na wykorzystanie tego samego ekstraktu, którego używa się do wykrywania witaminy C, a warunki LC-MS/MS zostały dostosowane w sposób zapewniający liniową odpowiedz każdej z witamin w różnych, wymaganych przez przepisy zakresach.

Wykrywanie za pomocą LC-MS/MS nieupochodnionego glifosfatu i podobnych polarnych pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego.
Żywność - ŚrodowiskoWykrywanie za pomocą LC-MS/MS nieupochodnionego glifosfatu i podobnych polarnych pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego.

Glifosfat jest popularnym herbicydem systemowym o szerokim spectrum zastosowania, używanym powszechnie do zwalczania chwastów, zwłaszcza chwastów szerokolistnych oraz traw konkurujących z uprawami. Zwykle przed badaniem bardzo polarny glifosfat poddaje się upochodnieniu przeprowadzając reakcje glifosfatu z chlorkiem fluorenylometyloksykarbonylu (FMOC-Cl). Etap upochadniania znacząco komplikuje badania, w związku z czym rośnie potrzeba stworzenia metody umożliwiającej wykrywanie w stanie natywnym nie tylko glifosfatu (i jego głównego metabolitu AMPA), ale również glufosynatu i innych podobnych wysoce polarnych związków. Dodatkowo, niewątpliwym plusem byłaby możliwość zastosowania uproszczonej procedury przygotowania próbki takiej jak QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe – Szybka, Prosta, Tania, Wydajna, Niezawodna i Bezpieczna) lub ekstrakcji do fazy ciekłej.

Prezentujemy wstępne dane zebrane za pomocą nowej metody LC-MS/MS umożliwiającej wykrywanie nieupochodnionego glifosfatu i innych polarnych pestycydów w różnych domieszkowanych matrycach żywności. Metoda bazuje na wykorzystaniu chromatografii typu HILIC oraz systemu AB SCIEX LC/MS/MS. Zastosowano prostą ekstrakcję do fazy ciekłej. Uzyskane wstępne wyniki wskazują na możliwość zastosowania takiego podejścia w badaniach żywności.

Badania ilościowe i identyfikacja malationu w próbkach owoców za pomocą trybu MRM3
Żywność - ŚrodowiskoBadania ilościowe i identyfikacja malationu w próbkach owoców za pomocą trybu MRM3

Instrumenty LC/MS/MS takie jak potrójny kwadrupol i hybryda potrójnego kwadrupola i liniowej pułapki jonowej (QTRAP®) działające w trybie Monitorowania Wielu Reakcji (Multiple Reaction Monitoring, MRM) są, ze względu na ich dobrze znaną selektywność i czułość, powszechnie używane w celowanych badaniach ilościowych. W trybie MRM pierwszy kwadrupol (Q1) filtruje specyficzny jon macierzysty, z którego w komorze zderzeń (Q2) powstają fragmenty (jony potomne), które to z kolei są filtrowane w trzecim kwadrupolu (Q3). Pomimo, że takie podwójne filtrowanie znacząco zmniejsza zaszumienie, zawsze istnieje szansa, że podniesione tło lub sygnał pochodzący z matrycy będzie kolidował z interesującym analitem.

Jedną z możliwości poprawy jakości wyników jest wykorzystanie bardziej selektywnego trybu pracy, na przykład MRM3. Kiedy QTRAP® pracuje w trybie MRM3 pierwszy kwadrupol filtruje pierwszy jon macierzysty, następnie w Q2 tworzone są jony potomne, pułapkowane w Q3 działającym w trybie liniowej pułapki jonowej (LIT). Następnie LIT izoluje drugi jon macierzysty (fragment) i tworzy jony fragmentacyjne drugiej generacji, które są skanowane i trafiają do detektora. W porównaniu do MRM tryb MRM3 dostarcza większej selektywności związanej z dodatkowym etapem fragmentacji.